1,200,0001,800,000
350,0001,400,000
370,0001,500,000
350,0001,150,000
880,0001,480,000
700,0001,500,000
700,0001,800,000

CẬP NHẬP LIÊN TỤC CÁC MẪU MỚI

Mỗi tháng 2 lần, Jenhouse sẽ cập nhật hàng trăm mẫu mới theo xu hướng, đa dạng và đáp ứng các nhu cầu trang trí ở nhiều không gian khác nhau.