330,0001,400,000
880,0001,480,000
880,0001,480,000
600,0001,300,000
200,000700,000
200,000700,000

CẬP NHẬP LIÊN TỤC CÁC MẪU MỚI

Mỗi tháng 2 lần, Jenhouse sẽ cập nhật hàng trăm mẫu mới theo xu hướng, đa dạng và đáp ứng các nhu cầu trang trí ở nhiều không gian khác nhau.